REKRUTACJA 2019/2020

Zapraszamy do zapoznania się z zasadami rekrutacji Uczniów w roku szkolnym 2019/2020.

 

ZASADY REKRUTACJI DO KLASY I

Niepubliczna Szkoła Podstawowa Aleksander w Siedlcach działa na prawach szkoły publicznej.

Do klasy pierwszej przyjmuje się Dzieci, które:

 1. w danym roku ukończyły lub ukończą 7 lat.
 2. w danym roku ukończyły lub ukończą 6 lat pod warunkiem, że:
 • korzystały z wychowania przedszkolnego w roku poprzedzającym rok szkolny, w którym mają rozpocząć naukę w szkole podstawowej;
 • posiadają opinię Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole.

Warunkiem rekrutacji jest złożenie przez Rodziców następujących dokumentów:

 • karta przyjęcia Dziecka do szkoły (do pobrania na stronie www szkoły);
 • odpis skrócony aktu urodzenia;
 • orzeczenie lub opinia Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej;
 • zaświadczenie o korzystaniu z wychowania przedszkolnego lub opinia Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole
  w przypadku dzieci 6 letnich.

Postępowanie rekrutacyjne składa się z następujących etapów:

 • złożenie przez Rodzica wymaganych dokumentów w sekretariacie szkoły;
 • udział kandydata w Dniu Otwartym 6 kwietnia 2019 roku;
 • udział kandydata posiadającego opinię lub orzeczenie poradni psychologiczno – pedagogicznej w zajęciach adaptacyjnych, podczas których Komisja Rekrutacyjna przeprowadzi obserwację i wstępną diagnozę funkcjonowania Dziecka;
 • postępowanie rekrutacyjne zgodnie z harmonogramem rekrutacji Uczniów do szkół podstawowych na rok 2019/2020 wprowadzonym Zarządzeniem nr 18/2019 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 24 stycznia 2019 roku w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, do publicznych szkół podstawowych na rok szkolny 2019/2020, dla których organem prowadzącym jest Miasto Siedlce.

Copyright © Niepubliczna Szkoła Podstawowa ALEKSANDER w Siedlcach

Niepubliczna Szkoła Podstawowa ALEKSANDER
ul. Brzeska 65, 08-110 Siedlce
TOP