REKRUTACJA

Przyjęcie Dziecka do Niepublicznej Szkoły Podstawowej Aleksander w Siedlcach przeprowadzamy w następujących etapach:

1. Złożenie wniosku
1.1. Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem rekrutacji

1.2. Prosimy o wypełnienie wniosku o przyjęcie dziecka do szkoły (Wniosek o przyjęcie 2024/2025).

1.3. Przyjęcie wniosku potwierdzimy e-mailem na podane we wniosku adresy e-mailowe.

1.4. Jeśli składają Państwo wniosek o przyjęcie rodzeństwa, to dla każdego Dziecka prosimy o oddzielne wypełnienie wniosku.

1.5. Wnioski przyjmujemy:

1.5.1. Klasa 1 - od 1 kwietnia 2024 roku do 14 kwietnia 2024 roku;

1.5.2. Klasy 2-8 - od 1 kwietnia 2024 roku do zapełnienia miejsc w poszczególnych klasach.

1.6. W przypadku braku miejsca w danej klasie kandydat wpisywany jest na listę rezerwową o czym informujemy Państwa stosownym e-mailem.

1.7. W procesie rekrutacji nieistotna jest kolejność zgłoszenia dziecka na listę kandydatów.

1.8. Rozmowa kwalifikacyjna z rodzicami ma na celu ustalenie chęci współpracy i współdziałania ze środowiskiem szkolnym.

2. Sprawdzenie, czy oferta Niepublicznej Szkoły Podstawowej Aleksander w Siedlcach odpowiada potrzebom dziecka i jego rodziców.

2.1. PRZYJĘCIE DO KLASY 1 - Zgodnie z kolejnością otrzymanych zgłoszeń, skontaktujemy się z Państwem w celu ustalenia szczegółów grupowego spotkania dla dzieci kandydujących do Niepublicznej Szkoły Podstawowej Aleksander w Siedlcach i ich rodziców;

2.1.1. Grupowe spotkanie kandydatów (dzieci i ich rodzice) planowane jest na dzień 20 kwietnia 2024 r. (sobota);

2.1.2. Wszyscy kandydaci przechodzą standardowy proces rekrutacji. Jeżeli zakończy się on decyzją pozytywną, rodzice kandydata mogą przystąpić do podpisania umowy o świadczenie usług edukacyjnych.

2.1.3. Pierwszeństwo w przyjęciu do Niepublicznej Szkoły Podstawowej Aleksander w Siedlcach mają:
           1) Rodzeństwo uczniów Niepublicznej Szkoły Podstawowej Aleksander w Siedlcach;
           2) Absolwenci Niepublicznego Przedszkola Aleksandra w Siedlcach;
           3) Pozostali kandydaci.

2.2. PRZYJĘCIE DO KLAS 2-8 – Zgodnie z kolejnością otrzymanych zgłoszeń do poszczególnych klas i w zależności od wolnych miejsc, skontaktujemy się z Państwem w celu ustalenia terminu:

2.2.1. Spotkania dziecka z dyrektorem szkoły i/lub psychologiem i/lub pedagogiem i/lub wychowawcą klasy;

2.2.2. Spotkania dyrektora szkoły z rodzicami. Na spotkanie wymagane jest przyniesienie kserokopii ostatniego uzyskanego świadectwa oraz, jeśli uczeń posiada, opinii, orzeczeń z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz innej dokumentacji istotnej w procesie rekrutacji;

2.2.3. Zajęć w grupie, do której kandyduje dziecko (decyzja o odbyciu 3. dni próbnych przez kandydata podejmowana jest przez komisję rekrutacyjną). Dni próbne organizowane są do 7.06.2024 r.;

2.3. Ze strony szkoły w spotkaniach mogą wziąć udział dyrektor szkoły i/lub psycholog i/lub pedagodzy działający w imieniu dyrektora szkoły.

2.4. Prosimy, aby w indywidualnej rozmowie (o której mowa w punkcie 2.2.2.) dotyczącej dziecka wzięli udział oboje rodzice.

2.5. Spotkania odbywać się będą po 19 maja 2024 roku.

3. Wspólna decyzja rodziców, kandydata na ucznia i dyrektora, że Niepubliczna Szkoła Podstawowa Aleksander w Siedlcach będzie dobrym miejscem dla dziecka. Podpisanie umowy ze szkołą oraz wpłata wpisowego.

3.1. Podejmując decyzję o przyjęciu do szkoły kierujemy się wnioskami z rozmów z rodzicami i z kandydatem, a także wnioskami i obserwacjami nauczycieli i uczniów szkoły dokonanymi podczas dni próbnych. Istotna jest również analiza przedłożonej dokumentacji.

3.2. Ze względu na ilość miejsc i liczbę zgłoszeń rekrutacyjnych, nie możemy zaproponować miejsca każdemu kandydatowi, który zgłosi się do szkoły. Decyzja o przyjęciu do szkoły nie jest związana z pozytywną lub negatywną oceną kandydata, jest wynikiem naszej oceny adekwatności naszego modelu edukacyjnego do zaobserwowanych predyspozycji danego dziecka oraz potrzeb obecnie uczącej się grupy.

3.3. Warunkiem rzetelnego procesu rekrutacyjnego jest przekazanie przez rodziców pełnej informacji na temat stanu zdrowia i rozwoju psychofizycznego ucznia oraz wszelkich zdarzeń i okoliczności mogących mieć znaczenie dla jego funkcjonowania w szkole. Nie ujawnienie istotnych informacji dotyczących kandydata, które mają wpływ na funkcjonowanie poznawcze i społeczno-emocjonalne może skutkować wypowiedzeniem umowy.

3.4. O decyzji z naszej strony o przyjęciu dziecka do Niepublicznej Szkoły Podstawowej Aleksander w Siedlcach powiadomimy e-mailem w terminie do 7. dni od ostatniego spotkania rekrutacyjnego lub od momentu dostarczenia wszystkich wymaganych dokumentów. Jednocześnie z decyzją pozytywną prześlemy wzór umowy o świadczenie usług edukacyjnych.

3.5. W ciągu 3. dni od otrzymania przez Państwo wzoru dokumentów, prosimy o poinformowanie nas o Państwa decyzji. Przygotowana zostanie wówczas umowa i uzgodniony termin jej podpisania.

3.6. Prosimy, aby umowa została podpisana przez oboje rodziców.

3.7. W terminie 3 dni od podpisania umowy prosimy o wpłatę wpisowego w wysokości podanej w Regulaminie Opłat na rok szkolny 2023/2024 na konto bankowe podane w umowie (wpisowe pozwala nam pokryć część kosztów związanych z przygotowaniem infrastruktury dla każdego ucznia).

3.8. W przypadku odmowy przyjęcia kandydata na ucznia, zastrzegamy sobie brak konieczności informowania rodziców o przyczynach podjęcia takiej decyzji.


4. Dostarczenie dokumentów uzupełniających przez rodziców.

4.1. Przy podpisaniu umowy prosimy o dostarczenie do sekretariatu szkoły następujących dokumentów:

4.1.1. dokument potwierdzający dane osobowe dziecka (akt urodzenia lub dowód osobisty);

4.1.2. oryginał Informacji o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej (dotyczy kandydatów do klasy 1);

4.1.3. oryginał opinii/orzeczenia z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej (jeśli takowe zostały wydane);

4.1.4. zdjęcie legitymacyjne w wersji elektronicznej (może być dostarczone do 30 czerwca br.).


5. Przyjęcie dziecka do szkoły następuje po terminowym spełnieniu wszystkich powyższych wymogów. 

Copyright © Niepubliczna Szkoła Podstawowa ALEKSANDER w Siedlcach

Niepubliczna Szkoła Podstawowa ALEKSANDER
ul. Brzeska 65, 08-110 Siedlce
TOP