REKRUTACJA 2020/2021

Przyjęcie Dziecka do Niepublicznej Szkoły Podstawowej Aleksander w Siedlcach przeprowadzamy w następujących etapach:

1. Złożenie wniosku
1.1.Prosimy o wypełnienie wniosku o przyjęcie Dziecka do szkoły.
1.2. Przyjęcie wniosku potwierdzimy e-mailem na podane we wniosku adresy e-mailowe.
1.3. Jeśli składają Państwo wniosek o przyjęcie rodzeństwa, to dla każdego Dziecka prosimy o oddzielne wypełnienie wniosku.
1.4. Wnioski przyjmujemy do 31 maja 2020 r. lub do zapełnienia miejsc w poszczególnych klasach. W przypadku braku miejsca w danej klasie kandydat wpisywany jest na listę rezerwową o czym informujemy Państwa stosownym e-mailem.

2. Sprawdzenie, czy oferta Niepublicznej Szkoły Podstawowej Aleksander w Siedlcach odpowiada potrzebom Dziecka i jego Rodziców.
2.1. PRZYJĘCIE DO KLASY 1 - Zgodnie z kolejnością otrzymanych zgłoszeń, skontaktujemy się z Państwem w celu ustalenia terminu:
2.1.1. Indywidualnej rozmowy Dziecka z psychologiem/pedagogiem/nauczycielem wyznaczonym przez dyrektora szkoły;
2.1.2. Indywidualnej rozmowy z Rodzicami. Na spotkanie wymagane jest przyniesienie opinii o funkcjonowaniu dziecka, sporządzonej przez wychowawcę przedszkolnego lub szkolnego jeśli kandydat uczęszcza do zerówki szkolnej, oraz opinii o gotowości szkolnej kandydata;
2.1.3. Grupowego spotkania dla Dzieci kandydujących do Niepublicznej Szkoły Podstawowej Aleksander w Siedlcach (udział Dziecka w Dniu Otwartym 18 kwietnia 2020 roku);
2.1.4. Pierwszeństwo w przyjęciu do Niepublicznej Szkoły Podstawowej Aleksander w Siedlcach mają:
1) Rodzeństwo Uczniów Niepublicznej Szkoły Podstawowej Aleksander w Siedlcach;
2) Absolwenci Niepublicznego Przedszkola Aleksandra w Siedlcach;
3) Pozostali Kandydaci.
2.2. PRZYJĘCIE DO KLAS 2-7 – Zgodnie z kolejnością otrzymanych zgłoszeń doposzczególnych klas i w zależności od wolnych miejsc, skontaktujemy się z Państwem w celu ustalenia terminu:
2.2.1. Indywidualnej rozmowy Dziecka z psychologiem;
2.2.2. Indywidualnej rozmowy z Rodzicami. Na spotkanie wymagane jest przyniesienie kserokopii ostatniego uzyskanego świadectwa oraz, jeśli Uczeń posiada, opinii, orzeczeń z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej;
2.2.3. Zajęć w grupie, do której kandyduje Dziecko (decyzja o odbyciu 3 dni próbnych przez kandydata podejmowana jest przez komisję rekrutacyjną). Dni próbne organizowane są do 10.06.2020 r.;
2.3. Ze strony szkoły w spotkaniach biorą udział psycholog i/lub pedagodzy działający w imieniu dyrektora szkoły.
2.4. Prosimy, aby w indywidualnej rozmowie (o której mowa w punkcie 2.2.2.) dotyczącej Dziecka wzięli udział oboje Rodzice.
2.5. Spotkania odbywać się będą od 1 kwietnia 2020 r.

3. Wspólna decyzja Rodziców, kandydata na Ucznia i dyrektora, że Niepubliczna Szkoła Podstawowa Aleksander w Siedlcach będzie dobrym miejscem dla Dziecka. Podpisanie umowy ze szkołą oraz wpłata wpisowego.
3.1. Podejmując decyzję o przyjęciu do szkoły kierujemy się wnioskami z rozmów z Rodzicami i z kandydatem, a także wnioskami i obserwacjami nauczycieli i uczniów szkoły dokonanymi podczas dni próbnych. Istotna jest również analiza przedłożonej dokumentacji.
3.2. Warunkiem rzetelnego procesu rekrutacyjnego jest przekazanie przez Rodziców pełnej informacji na temat stanu zdrowia i rozwoju psychofizycznego Ucznia oraz wszelkich zdarzeń i okoliczności mogących mieć znaczenie dla jego funkcjonowania w szkole. Nie ujawnienie istotnych informacji dotyczących kandydata, które mają wpływ na funkcjonowanie poznawcze i społeczno-emocjonalne może skutkować wypowiedzeniem umowy.
3.3. O decyzji z naszej strony o przyjęciu dziecka do szkoły podstawowej powiadomimy e-mailem w terminie do 7 dni od ostatniego spotkania rekrutacyjnego lub od momentu dostarczenia wszystkich wymaganych dokumentów. Jednocześnie z decyzją pozytywną ze strony szkoły prześlemy wzór umowy o świadczenie usług edukacyjnych.
3.4. W ciągu 3 dni od otrzymania przez Państwo wzoru dokumentów, prosimy o poinformowanie nas o Państwa decyzji. Przygotowana zostanie wówczas umowa i uzgodniony termin jej podpisania.
3.5. Prosimy, aby umowa została podpisana przez oboje Rodziców.
3.6. W terminie 3 dni od podpisania umowy prosimy o wpłatę bezzwrotnego wpisowego w wysokości 700 zł na konto bankowe podane w umowie (wpisowe pozwala nam pokryć część kosztów związanych z przygotowaniem infrastruktury dla każdego Ucznia).
3.7. W przypadku negatywnej decyzji ze strony szkoły, zastrzegamy sobie brak konieczności informowania Rodziców o przyczynach podjęcia takiej decyzji.

4. Dostarczenie dokumentów uzupełniających przez Rodziców.
4.1. Prosimy do dnia 30 czerwca 2020 r. o dostarczenie do sekretariatu szkoły następujących dokumentów:
4.1.1. oryginał świadectwa ukończenia ostatniej klasy otrzymany w szkole, do której poprzednio uczęszczał kandydat;
4.1.2. oryginał opinii/orzeczenia z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej (jeśli takowe zostały wydane);
4.1.3. zdjęcie legitymacyjne w wersji elektronicznej.

5. Przyjęcie dziecka do szkoły następuje po terminowym spełnieniu wszystkich powyższych wymogów. W przypadku rezygnacji z Państwa strony, wniesione opłaty nie są zwracane.

Copyright © Niepubliczna Szkoła Podstawowa ALEKSANDER w Siedlcach

Niepubliczna Szkoła Podstawowa ALEKSANDER
ul. Brzeska 65, 08-110 Siedlce
TOP